POLICIES

Miljöpolicy för Johlins Sweden AB

Vi skall med öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.
 • Vi skall genom ständiga förbättringar eftersträva låg påverkan på miljön.
 • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
 • Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.
 • Vi skall genom en rationell hantering av returförpackningar etc. säkerställa att dessa går till återvinning.
 • Vi skall utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
 • Vi skall ställa lika höga miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.

Arbetsmiljöpolicy för Johlins Sweden AB

En god och säker arbetsmiljö är en viktig fråga för Johlins Sweden AB.

Syftet med Johlin´s arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande, stimulerande och säker för alla som arbetar här. Vi kan uppnå detta genom att integrera arbetsmiljötänkande i allt vi gör och uppmuntra initiativ som främjar hälsa och säkerhet.

Stor vikt ska läggas på att identifiera risker och riskkällor och att eliminera dessa på bästa sätt.
Lagstiftningens krav är minimikrav. Det ligger i Johlin´s intresse att upprätthålla högre standard än detta.

Varje medarbetare inom Johlins ska ges förutsättningar att:
 • Känna till verksamhetens mål och vision
 • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • Påverka sin egen arbetssituation
 • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
 • Utveckla sin kompetens
 • Ta ansvar för sin egen hälsa
Alla medarbetare ska ges möjlighet att påverka arbetsmiljön och påtala avvikelser.
Den formella behandlingen av arbetsmiljöfrågor ska ske vis våra regelbundna veckomöten.
Konstaterade fel och brister ska dokumenteras och åtgärdas enligt tidplan och med ansvarig utsedd.

Information om GDPR

Vi tar ansvar för att de namn- och adressuppgifter som du lämnar till oss i anknytning till våra affärsrelationer aldrig lämnas vidare till någon ytterligare part. Du kan alltid kontakta oss för att ta del av de uppgifter som vi har registrerade om dig. Om du anser att de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna skall rättas eller tas bort.
​​​​​​​
Du kontaktar oss enklast på info@johlins.se.